Function Reference

_GUICtrlDTP_GetRange

現在の最小、最大許容システム時刻を取得します。

#Include <GuiDateTimePicker.au3>
_GUICtrlDTP_GetRange($hWnd)

 

パラメータ

$hWnd コントロールのハンドル

 

返し値

成功: 次のフォーマットの配列を返します:
    [ 0] - 最小日付けが有効の場合True、それ以外の場合False
    [ 1] - 最小年
    [ 2] - 最小月
    [ 3] - 最小日
    [ 4] - 最小時
    [ 5] - 最小分
    [ 6] - 最小秒
    [ 7] - 最大日付けが有効の場合True、それ以外の場合False
    [ 8] - 最大年
    [ 9] - 最大月
    [10] - 最大日
    [11] - 最大時
    [12] - 最大分
    [13] - 最大秒

 

注意

なし。

 

関連

_GUICtrlDTP_SetRange

 


#AutoIt3Wrapper_au3check_parameters=-d -w 1 -w 2 -w 3 -w 4 -w 5 -w 6
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <GuiDateTimePicker.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)

$Debug_DTP = False ; DTP関数に渡されるClassNameを調べる。動作を確認するにはTrueを設定し、他のコントロールのハンドルを使用

Global $iMemo, $aRange[14] = [True, @YEAR, 1, 1, 21, 45, 32, True, @YEAR, 12, 31, 23, 59, 59]

_Main()

Func _Main()
    Local $hDTP

    ; GUIを作成
    GUICreate("DateTimePick Get Range", 400, 300)
    $hDTP = GUICtrlGetHandle(GUICtrlCreateDate("", 2, 6, 190))
    $iMemo = GUICtrlCreateEdit("", 2, 32, 396, 266, 0)
    GUICtrlSetFont($iMemo, 9, 400, 0, "Courier New")
    GUISetState()

    ; 表示形式を設定
    _GUICtrlDTP_SetFormat($hDTP, "ddd MMM dd, yyyy hh:mm ttt")

    ; 日付け範囲を設定
    _GUICtrlDTP_SetRange($hDTP, $aRange)

    ; 日付け範囲を表示
    $aRange = _GUICtrlDTP_GetRange($hDTP)
    MemoWrite("Minimum date: " & GetDateStr())
    MemoWrite("Maximum date: " & GetDateStr(7))
    MemoWrite("Minimum time: " & GetTimeStr(4))
    MemoWrite("Maximum time: " & GetTimeStr(11))

    ; ユーザーが終了するまでループ
    Do
    Until GUIGetMsg() = $GUI_EVENT_CLOSE
    GUIDelete()
EndFunc   ;==>_Main

; 日付け部分を返す
Func GetDateStr($iOff = 0)
    Return StringFormat("%02d/%02d/%04d", $aRange[$iOff + 2], $aRange[$iOff + 3], $aRange[$iOff + 1])
EndFunc   ;==>GetDateStr

; 時刻部分を返す
Func GetTimeStr($iOff = 0)
    Return StringFormat("%02d:%02d:%02d", $aRange[$iOff], $aRange[$iOff + 1], $aRange[$iOff + 2])
EndFunc   ;==>GetTimeStr

; メモコントロールに1行書き込み
Func MemoWrite($sMessage)
    GUICtrlSetData($iMemo, $sMessage & @CRLF, 1)
EndFunc   ;==>MemoWrite