Function Reference

_ArrayToString

配列の要素を指定した区切り文字で分けられた1つの文字列に変換します。

#Include <Array.au3>
_ArrayToString(Const ByRef $avArray [, $sDelim = "|" [, $iStart = 0 [, $iEnd = 0]]])

 

パラメータ

$avArray 連結する配列
$sDelim [オプション] 連結文字列の区切り文字
$iStart [オプション] 配列の連結開始インデックス
$iEnd [オプション] 配列の連結終了インデックス

 

返し値

成功:: 選択した要素を区切り文字列で区切って連結した文字列
失敗: ""。@errorを設定します
@error: 1 - $avArrayは配列ではありません<
2 - $iStartが$iEndよりも大きいです
3 - $avArrayは1次元配列ではありません

 

注意

なし。

 

関連

StringSplit, _ArrayToClip

 


#include <Array.au3>

Dim $avArray[20]

; テスト配列を初期化
For $i = 0 to UBound( $avArray ) - 1
    $avArray[$i] = Random( -20000, 20000, 1)
Next

_ArrayDisplay($avArray, "$avArray")

MsgBox(0, "_ArrayToString() getting $avArray items 1 to 7", _ArrayToString($avArray, @TAB, 1, 7))